Skip to content

Social Transport Equity by Planning for Proximity

Convocatòria “Recercaixa”,Caixabank. 

Els darrers anys la planificació tant urbanística com de transports estan experimentant un viratge cap a la proximitat que pretén resoldre problemàtiques mediambientals, socials i de salut invertint en la proximitat geogràfica, desplaçaments de curta distància i una planificació basada en principis bàsics del cronourbanisme. La combinació entre la planificació per la proximitat espacial i mètodes actius de transport diferencia les polítiques en pro de la híper proximitat vers les aproximacions tradicionals de les ciutats compactes. Aquesta perspectiva permetria reduir notablement el consum i emissions d’energia i contribuiria a generar un transport més equitatiu i just configurant una ciutat més saludable. Fins a dia d’avui no s’ha establert els efectes reals de la proximitat en la mobilitat diària.

L’estudi proposa cobrir aquesta escletxa per mitjà d’un anàlisi sistemàtic de la naturalesa i l’impacte de les condicions d’híper proximitat en 15 ciutats mitjançant l’ús d’aparells de rastreig a fi de provar la seva eficàcia en els canvis de patrons de mobilitat actuals. Més enllà d’això, es proveirà la primera definició amb base científica al voltant de la proximitat urbana i què configura una política de proximitat urbana, obrint noves oportunitats per la recerca.

Les hipòtesis principals es basen en tres factors. Primer de tot, que la concentració espacial de les destinacions bàsiques diàries té un impacte positiu en aspectes com la distància viatjada i el temps invertit en desplaçaments. En segon lloc, que aquests efectes estan estretament relacionats amb l’entorn socioeconòmic i el context cultural local. Finalment, provar que la proximitat esdevé especialment benèfica per la inclusió i la salut de grups de població vulnerables.