Skip to content

MobiTools. Eines cartogràfiques per la gestió sostenible de la mobilitat urbana.

Convocatòria “Pruebas de Concepto 2020”
1/1/2023 – 31/12/2025

Aquest projecte és la continuació natural de MOVACTES (Territoris per a la mobilitat activa a Espanya. Desenvolupament de l’Atlas Movact 1.0). El projecte pren la idea del primer estadi de desenvolupament fins al tercer permetent provar la cobertura mediambiental dels components clau i permetent, també, calcular una primera versió d’un índex de Potencial Territorial per a la Mobilitat Activa (PTMA). Tanmateix també es tindrà accés a un primera versió prototip del mapa visual per tenir accés a la informació cartogràfica recopilada i als índexs elaborats.

De la mateixa manera, es pretén expandir l’abast de l’atles i els seus continguts a través del mapa visual per incloure elements que s’han considerat clau per la comprensió dels usos de la micro-mobilitat. Gràcies a la feina de l’equip del projecte MICROMOV (Elèctrics, lleugers i compartits. La micro-mobilitat a Espanya i les seves implicacions ambientals, socials i de salut. Un enfocament multi-mètode amb GIS, tracking i accelerometria) hem estat capaços d’incrementar la comprensió al voltant dels aspectes mediambientals que cal tenir en compte per fomentar una micro-mobilitat segura i eficient a les ciutats espanyoles. Aquests aspectes clau seran incorporats a la nova versió de l’Atlas Movact 2.0.

Paral·lelament el projecte MobiTools continuarà la tasca de transferir el coneixement des del TLR3 fins al TLR6 apropant la prova de concepte un pas més a la demostració completa en un entorn operatiu. Aquest projecte pretén establir un pont a partir del mapa visual entre l’usuari i la base de dades de gran abast de la qual es disposa.

El nostre projecte té dos funcionalitats bàsiques. En primer lloc, garantir l’accés a les dades científiques validades de l’entorn configurat. I en segon lloc, assolir-ho en un mitjà adequat, estandarditzat i comparable que permeti comprendre la informació i faciliti la presa de decisions. Es proveiran altres serveis específics com el manteniment de la plataforma i suport científic i tècnic.